24 set.

Ajuts per a la redacció de l’IITE

L’Informe de la inspecció tècnica de l’edifici (IITE) d’habitatges descriu les característiques generals de l’edifici. Amb aquest document se n’avalua l’estat de conservació i les possibles deficiències aparents, siguin constructives o funcionals. Així mateix, conté les propostes que s’aconsellen tècnicament per millorar-ne la sostenibilitat, l’ecoeficiència, la funcionalitat i les condicions d’accessibilitat.

Aquest informe haurà d’anar acompanyat dels certificats energètic i d’accessibilitat de l’edifici, per complir la Llei 8/2013 de rehabilitació aprovada per l’Estat i el nou decret 67/2015 per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges.

Es poden sol·licitar ajuts per a la redacció d’informes dels edificis que es relacionen a continuació:

Edificis que hagin demanat l’ajut a la rehabilitació

En les sol·licituds pendents de resolució i en les sol·licituds noves que es presentin, se subvencionarà el 100% del cost de redacció de l’informe tècnic, el Certificat d’accessibilitat i el Certificat d’eficiència energètica.

Edificis que no hagin demanat ajut a la rehabilitació

L’import d’aquesta prestació serà del 80% del seu cost, que es calcularà en funció del nombre d’habitatges per edifici que el sol·licitin i que estiguin en els supòsits esmentats a continuació.

  • Edificis d’habitatges de més de cent anys inclosos en algun dels àmbits declarats en alguna convocatòria d’ajuts a la rehabilitació anterior al 2015, com a Àrea de Rehabilitació Integral o Àrea Extraordinària de Rehabilitació Integral.
  • Edificis d’habitatges que en els darrers deu anys s’hagin presentat a les convocatòries d’ajuts a la rehabilitació i que no hagin fet l’IITE.
  • Edificis d’habitatges situats en polígons d’habitatges construïts entre els anys 1950 i 1970.

L’ajut per a la redacció de l’IITE es podrà sol·licitar a les Oficines de l’Habitatge de Barcelona emplenant una sol·licitud i aportant l’acord de la Comunitat.

Quina alternativa hi ha a l’ajut?

Els edificis que no tramitin un ajut a la rehabilitació conjuntament amb l’IITE podran buscar un tècnic habilitat (arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer de l’edificació), o bé sol·licitar que a través del col·legi professional corresponent s’encarregui l’IITE a un professional qualificat.

Deixa un comentari